REGULAMIN KONKURSU „ Wygraj stylową lampę Lotus”

REGULAMIN KONKURSU „ Wygraj stylową lampę Lotus”, zwany dalej „Regulaminem”


§ 1. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu „Wygraj stylową lampę Lotus”, zwanego dalej: „Konkursem” jest Firma
Handlowa MAX-FLIZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w
Krakowie, 30-418 Kraków, adres: ul. Zakopiańska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440238, REGON: 350253750, NIP:
6790025640 zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „ Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem
nie może być pracownik Organizatora.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz
z późn. zm.).
4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
6. Termin trwania Konkursu może być przedłużony jednokrotnie o okres nieprzekraczający 30 dni
wyłącznie z następujących przyczyn:
1) Niezgłoszenie się do Konkursu co najmniej trzech Uczestników,
2) W przypadku gdy w terminie do dnia 10.04 2021 roku nie zgłosi się co najmniej trzech
Uczestników, Organizator ma prawo do odwołania Konkursu w taki sam sposób, w jaki ogłoszono
Konkurs.
7.Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z następujących osób :
-Martyna Kozłowska
-Katarzyna Kurleto
-Aleksandra Dziuba
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Celem Konkursu jest wybór najoryginalniejszego komentarza pod postem konkursowym na
instagramie przez Uczestnika.
2. Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 22.03. 2021 roku do dnia 22.04.2021 roku.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
- Zaobserwowania profilu maxlight_polska na instagramie

- Polubienia 6 wybranych przez siebie zdjęć
- Opisać w komentarzu pod grafiką konkursową dlaczego to Ty powinieneś wygrać lampę Lotus
- Opublikować grafikę konkursową na swoim instastory
4. Udział w Konkursie następuje poprzez przesłanie przez Uczestnika Konkursu na adres elektroniczny
Organizatora: [email protected] lub na adres pocztowy Organizatora – Firma Handlowa
MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58-
dowodu udostępnienia postu konkursowego oraz zrzut ekranu dodania komentarza.
§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1.Komisja Konkursowa Organizatora spośród wszystkich przesłanych na adres Organizatora zdjęć
wnętrza zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dokona wyboru jednego
Zwycięzcy Konkursu, który zajmie pierwsze miejsce i który będzie uprawniony do otrzymania
nagrody określonej w Umowie zwanej dalej: „Nagrodą Główną”.
2.Organizator Konkursu zastrzega, że w przypadku nie spełnienia kryteriów przez Uczestników
Konkursu wymienionych w §3 ust.3 niniejszego Regulaminu ma prawo do nie wyłonienia zwycięzcy
Konkursu i do nie przyznania Nagrody Głównej.
3. Przy wyborze komentarza będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) oryginalność komentarza z uzasadnieniem,
b) spełnienia wszystkich wymagań z punktu 2
Nagrodą Główną Konkursu jest:
Lampa Lotus o wartości 2000,00 zł brutto lub voucher o wartości 2000 brutto do wykorzystania w
sklepie www.maxlight.pl
4. Organizator Konkursu zastrzega, że nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość w
gotówce.
5. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody rzeczowej z tym zastrzeżeniem, że będzie to
nagroda o porównywalnej wartości.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora do
30.04.2021r.
7. Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez Uczestnika nagrody wymienionej w niniejszym
Regulaminie, w tym w szczególności podatki i inne obciążenia publicznoprawne ponosi Uczestnik.
Organizator jest zobowiązany jako płatnik do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku
dochodowego od osób fizycznych od otrzymanej przez Uczestnika nagrody w Konkursie. Przed
wydaniem nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Uczestnik zobowiązany jest uiścić 10% zryczałtowany podatek od wartości nagrody.
8. Zwycięzca Konkursu zostanie w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomiony przez Organizatora o
wygranej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu oraz powiadomiony

telefonicznie. W przypadku nieodebrania połączenia, Organizator podejmie co najmniej dwie próby
kontaktu telefonicznego w odstępach co najmniej jednej godziny.
§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie, jak również odmowy
przyznania Uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi do Konkursu komentarz, które
obraża uczucia religijne, jest nieetyczne, obraźliwe i wulgarne lub w przypadku gdy Uczestnik poda
nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku
niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 6. Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji
1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić Reklamację na piśmie
w ciągu 14 ( czternastu ) dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana
listem poleconym na adres Organizatora:Firma Handlowa MAX-FLIZ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k., 30-418 Kraków, ul .Zakopiańska 58 z dopiskiem "Reklamacja w sprawie
Konkursu".
2. Po upływie powyższego terminu Reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym
terminie Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni przez Organizatora.
§ 7. Dane osobowe
1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które
następnie będą przez niego przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko i wyłącznie dla
celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu obejmować będzie następujący zakres
danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców w Konkursie obejmować będzie następujący zakres
danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail,
adres urzędu skarbowego właściwego dla Zwycięzcy.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ustawę stosuje się do
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w
art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/679”.

5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe podawane są przez
Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania i
usuwania.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie na stronie
internetowej Organizatora.
2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną jego część.
4. 1. Regulamin niniejszego Konkursu podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie na stronie
internetowej Organizatora.
2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną jego część.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
!-- Google Tag Manager (noscript) -->
Sklep internetowy od home.pl