REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj aranżację z lampą Lotus”

REGULAMIN KONKURSU „Zaprojektuj aranżację z lampą Lotus”,
zwany dalej „Regulaminem”
§ 1. Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Konkursu „Zaprojektuj aranżację z lampą Lotus”, zwanego dalej: „Konkursem” jest
Firma Handlowa MAXFLIZ Kraków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, adres: ul. Zakopiańska 58, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI
Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440238, REGON:
350253750, NIP: 6790025640 zwana w dalszej treści niniejszego Regulaminu „ Organizatorem”.
2.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikiem nie może być pracownik Organizatora.
3.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej
przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540,
wraz z późn. zm.).
4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
6. Termin trwania Konkursu może być przedłużony jednokrotnie o okres nieprzekraczający 30 dni
wyłącznie z następujących przyczyn:
1) Niezgłoszenie się do Konkursu co najmniej trzech Uczestników,
2) W przypadku gdy w terminie do dnia 22.04.2021r. roku nie zgłosi się co najmniej trzech
Uczestników, Organizator ma prawo do odwołania Konkursu w taki sam sposób, w jaki
ogłoszono Konkurs.
7.Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z następujących osób :
- Katarzyna Kurleto
- Martyna Kozłowska
- Aleksandra Dziuba
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1.Celem Konkursu jest wybór najlepszego Projektu wnętrza z udziałem lampy Lotus zwanego w
dalszej treści Regulaminu „ Zaprojektuj aranżację z lampą Lotus”.
2.Konkurs prowadzony jest w okresie od dnia 22.03.2021r. roku i podzielony jest na trzy
następujące etapy:
a) Etap pierwszy – w tym Etapie będą nadsyłane Projekty wnętrza przez Uczestników Konkursu w
terminie od dnia 22.03.2021 roku do dnia 22.05.2021 roku.

b) Etap drugi – Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu, a Organizator ogłosi wyniki
Konkursu w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia Etapu pierwszego Konkursu.
c) Etap trzeci – Organizator oficjalne ogłosi wyniki Konkursu, wręczy nagrody i dokona
odsłonięcia zwycięskiego Projektu wnętrza w terminie do dnia 1.06.2021 roku.
2. Udział w Konkursie następuje poprzez przesłanie przez Uczestnika Konkursu na adres
elektroniczny Organizatora : [email protected] lub na adres pocztowy Organizatora –
Firma Handlowa MAXFLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 30-418 Kraków, ul
.Zakopiańska 58- Projektu, do którego wszelkie autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa
osobiste przysługują Uczestnikowi, który to Projekt musi być zgodny z wytycznymi Organizatora
opisanymi w § 2 ust. 5 Regulaminu.
4. Projekt wnętrza przygotowany przez Uczestnika musi zawierać:
a) wizualizacja wnętrza w formie komputerowego pliku PDF lub JPG o wymiarach 4000x3000px oraz 300dpi.
b) modele mebli ( minimum 1 produkt ) użyte w wizualizacji powinny pochodzić z firm; Maxliving, Cattelan
Italia, Calligaris, Bonaldo, Tonin Casa, Ditre Italia, Nicoline, Poliform, Bontempi
c) c) płytki ( minimum 1 produkt ) użyte w wizualizacji powinny pochodzić z firm: Maxhome,
GrandColection,Cerrad, Florim, AtlasConcorde, Mirage
5. Przesłanie przez Uczestnika Projektu wnętrza na adres Organizatora maxlight.com.pllub na
adres pocztowy Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Przesłanie przez Uczestnika na adres: [email protected] Projektu wnętrza oznacza
zgodę Uczestnika na przesłanie przez Organizatora na adres, z którego otrzymano Projekt wnętrza,
wszelkich informacji dotyczących Konkursu prowadzonego przez Organizatora.
§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
1. Komisja Konkursowa Organizatora spośród wszystkich przesłanych na adres Organizatora
Projektów wnętrz zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie, dokona wyboru :
a)jednego Zwycięzcę Konkursu, który zajmie pierwsze miejsce, a który będzie zobowiązany do
zawarcia z Organizatorem Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu
wnętrza na mocy której Uczestnik konkursu będzie uprawniony do otrzymania nagrody określonej
w Umowie zwanej dalej: „Nagrodą Główną”, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dwa zgłoszone
przez dwóch Uczestników Projektu wnętrza będą zasługiwały na zajęcie dwóch równorzędnych
pierwszych miejsc, Organizator ma prawo do wyłonienia dwóch Zwycięzców Konkursu, którzy
zajmą dwa równorzędne pierwsze miejsca i będą zobowiązani do zawarcia z Organizatorem
Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu wnętrza stanowiącej Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu, na mocy której Uczestnicy Konkursu będą uprawnieni do
otrzymania każdy z nich odrębnie nagrody określonej w Umowie zwanej dalej: „Nagrodą
Główną” .
b) jednego lub kilku wyróżnień w Konkursie w zależności od tego czy dany Projekt wnętrza
zasługuje na wyróżnienie.

2.Organizator Konkursu zastrzega, że w przypadku nie spełnienia kryteriów przez Uczestników
Konkursu wymienionych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu ma prawo do nie wyłonienia
zwycięzcy pierwszego miejsca i do nie przyznania Nagrody Głównej.
3. Przy wyborze Projektu wnętrza będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) walory estetyczne Projektu wnętrza,
b) funkcjonalność zaprojektowanych wnętrz,
Nagrodą Główną Konkursu jest:
a) Miejsce I – Voucher na -10% stałej zniżki dla Ciebie i Twoich klientów oraz 5000
złotych do wykorzystania w Maxlight oraz lampa Lotus
4. Organizator Konkursu zastrzega, że nagród rzeczowych nie można wymienić na równowartość w
gotówce.
5. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród rzeczowych z tym zastrzeżeniem, że będą to
nagrody o porównywalnej wartości.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
7. Wszelkie koszty związane z otrzymaniem przez Uczestnika nagród wymienionych w niniejszym
Regulaminie, w tym w szczególności podatki i inne obciążenia publicznoprawne ponosi Uczestnik.
Organizator jest zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od
otrzymanych przez te osoby nagród w Konkursie. Przed wydaniem nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1
pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Uczestnik zobowiązany jest uiścić 10%
zryczałtowanego podatku od wartości nagrody.
8. Laureaci Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o
wygranej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu oraz powiadomieni
telefonicznie. W przypadku nieodebrania połączenia, Organizator podejmie co najmniej dwie próby
kontaktu telefonicznego w odstępach co najmniej jednej godziny. Do wiadomości elektronicznej
dołączona zostanie informacja o zobowiązaniu zwycięzcy w Konkursie do podpisania Umowy o
przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu wnętrza zgodnie z załącznikiem numer 1
do Regulaminu i odesłania jej na następujący adres korespondencyjny Organizatora: „Firma
Handlowa MAXFLIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, 30-418 Kraków, ul
.Zakopiańska 58 ,” w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu mu nagrody.
9. Zwycięzca Konkursu, który nie zawrze z Organizatorem Konkursu Umowy oraz nie prześle jej
na adres wskazany powyżej nie jest uprawniony do otrzymania jakiejkolwiek nagrody. Nagroda ta
zostanie anulowana przez Organizatora.
§ 5. Wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
1. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie i odmowy publikacji
Projektu wnętrz ze skutkiem natychmiastowym, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi
Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi do Konkursu Projekt wnętrz, które obraża uczucia

religijne, jest nieetyczny, obraźliwy i wulgarny lub w przypadku gdy Uczestnik poda nieprawdziwe
lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania którejkolwiek z nagród, w przypadku
niespełnienia postanowień niniejszego Regulaminu, gdy Uczestnikowi nie będę przysługiwać
autorskie prawa majątkowe i osobiste do Projektu wnętrza lub jego części, a także w przypadku
powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego
Regulaminu lub dobrymi obyczajami.
§ 6. Tryb składania i rozpatrywania Reklamacji
1. 1.W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnicy mogą zgłosić Reklamację
na piśmie w ciągu 14 ( czternastu ) dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja
winna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora : Firma Handlowa MAX-FLIZ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , 30-418 Kraków, ul .Zakopiańska 58 z
dopiskiem "Reklamacja w sprawie Konkursu".
2. Po upływie powyższego terminu Reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w
prawidłowym terminie Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni przez Organizatora.
§ 7. Dane osobowe
1. Podczas trwania Konkursu Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które
następnie będą przez niego przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko i
wyłącznie dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu obejmować będzie następujący
zakres danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
3. Przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców w Konkursie obejmować będzie następujący
zakres danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP, numer
telefonu, adres e-mail, adres urzędu skarbowego właściwego dla Zwycięzców.
4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oraz w osobowych (tj.
Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
5. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe podawane są przez
Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich
poprawiania i usuwania.
§ 8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu podlega ogłoszeniu poprzez jego zamieszczenie na stronie
internetowej Organizatora oraz będzie dostępny w siedzibie Organizatora.
2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
3. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną jego część.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
!-- Google Tag Manager (noscript) -->
Sklep internetowy od home.pl