Regulamin promocji StylowaChata

Regulamin Promocji

,,Kod rabatowy STYLOWACHATA na produkty Maxlight”

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady organizacji Akcji Promocyjnej pod nazwą ,,Kod rabatowy STYLOWACHATA na produkty Maxlight”, zwanej w dalszej treści niniejszego Regulaminu „Promocją”.
 2. Organizatorem Promocji jest MAX-FLIZ HOME Kurleto spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000610193, REGON: 364141610, NIP: 6793125572, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Promocja będzie prowadzona wyłącznie w sklepie internetowym www.maxlight.com.pl. i obejmuje jedynie produkty Maxlight wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu który stanowi jego integralną część.
 4. 4. Kod rabatowy STYLOWACHATA uprawnia Klienta do zakupu z RABATEM 30% produktów Maxlight, dostępnych w sklepie internetowym maxlight.com.pl.

Kod rabatowy będzie ważny od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. i nie będzie dotyczył produktów objętych innymi promocjami.

 1. Ustala się czas trwania Promocji od dnia 15 lipca 2022 r. godzina 0:00 do dnia 30 września 2022 r. godzina 23:59:59.

 

 • 2

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 

 1. Aby skorzystać z Kodu rabatowego na produkty Maxlight przy składaniu zamówienia produktów objętych Promocją należy wpisać w odpowiednim polu w koszyku kod rabatowy STYLOWACHATA..
 2. Kod rabatowy będzie udostępniany na profilu IG @stylowachata oraz IG i FB @maxlight_polska.
 3. Aby kod rabatowy STYLOWACHATA został udostępniony Klient musi go wpisać podczas finalizacji zakupów na stronie sklepu internetowego www.maxlight.com.pl
 4. Kod rabatowy STYLOWACHATA może być wykorzystany przez Klienta wyłącznie w okresie od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.
 5. Kod rabatowy STYLOWACHATA upoważnia Klienta do rabatu w wysokości 30 % na produkty objęte Promocją. Rabat nie obejmuje kosztów transportu. Produkty objęte promocją:
 • GEOMETRIC P0272
 • GAMMA P0292
 • MAGNIFIC C0132
 • ORIGAMI P0363
 • ORIGAMI P0364
 • OXFORD P0322
 • PASCAL P0350
 • PASCAL P0351
 • QUEEN P0374D
 • QUEEN P0375D
 • SAPHIR P0391
 • SAPHIR P0392
 • SAPHIR P0393
 • CALIFORNIA P0072
 • CORLEONE C0046
 • ANDORA P0327
 • ANDORA P0328
 • ARIEL P0312D
 1. Kod rabatowy STYYLOWACHATA na zakup produktów Maxlight należy wpisać w koszyku najpóźniej przed wysłaniem zamówienia do realizacji.
 2. Kod rabatowy STYLOWACHATA przysługuje tylko i wyłącznie Klientowi i nie może zostać scedowany przez Klienta na osobę trzecią.
 3. Kodu rabatowego STYLOWACHATA na zakup produktów Maxlight zgodnie z niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami i darmowymi dostawami.
 4. Klient może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 • 3

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty zakończenia Promocji.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko reklamującego jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez reklamującego.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na piśmie.
 4. Reklamacje rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

 • 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Organizator.
 2. Dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: ul. Zakopiańska 58, 30 - 418 Kraków.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta wyrażona w związku z uczestnictwem w Promocji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz wypełnianie przez Organizatora obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt RODO).
 5. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.
 6. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom w celu przeprowadzenia Promocji, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych, operatorom pocztowym, przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym Organizatora prawnie i księgowo.
 8. Dane osobowe dotyczące Klientów będą przetwarzane przez czas trwania Promocji oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Każdy którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

- sprostowania danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przeniesienia danych osobowych,

- usunięcia danych osobowych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 1. Istnieje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, Infolinia urzędu tel. 606 950 000, www.uodo.gov.pl.

 

 

 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Klientów, w tym naruszać praw już nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.maxlight.com.pl.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Promocji.

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
!-- Google Tag Manager (noscript) -->
Sklep internetowy od home.pl